Choceń realizatorem Narodowego Programu Stypendialnego

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/549-choce-realizatorem-narodowego-programu-stypendialnego.html
Do połowy września w Urzędzie Gminy w Choceniu można składać wnioski o stypendium szkolne [...]

Do połowy września w Urzędzie Gminy w Choceniu można składać wnioski o stypendium szkolne.

Pomoc materialna przysługuje uczniom zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych, którzy nie skończyli 24 lat. - Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - wyjaśnia Marta Kaniewska, pracownik Urzędu Gminy w Choceniu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł na członka rodziny. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Choceń oraz uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł oraz dzieciom i młodzieży umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. - Stypendium szkolne może być przydzielane w formie świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych - wyjaśnia M. Kaniewska.

Powrót

Polecane artykuły:


Kostka brukowa na sprzedaż

Budując nowe ulice demontujemy starą kostkę brukową. Obecnie taka sytuacja ma miejsce na ulicy Św. Antoniego w Czerniewicach. Planujemy odzyskać około 700 m2 kostki. Niniejszym wystawiamy ją n [...]

Asfalt już na ulicy Słonecznej

Realizujemy zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu" o dł. 2,3 km. Przebudowa dotyczy drogi Zakrzewek - Szczutkowo (p. Bonawenturska), Lutobórz - gr. gmin [...]