poniedziałek, 16 maj 2016

Informacja o sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/informator/kalendarz-wydarzen/3454-informacja-o-sesji-rady-gminy.html
XVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. (piątek) o [...] XVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r.
 7. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Choceń.
 8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń.
 9. Rozpatrzenie skargi.
 10. Likwidacja jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Choceniu.
 11. Zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
 12. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choceń.
 13. Nadania Panu Bohdanowi Trzeciakowi tytułu Honorowego Obywatela gminy Choceń.
 14. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 15. Udzielenie pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu przebudowy drogi powiatowej.
 16. Lokal mieszkalny w Czerniewicach.
 17. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.
 18. Zmiany w utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Choceń nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:
  - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku,
  - odbieranie odpadów komunalnych,
  - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  - ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
  - zmiana szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Sołtys roku

W tegorocznej edycji plebiscytu na sołtysa roku została zgłoszona nasza mieszkanka, sołtys Sołectwa Szczutkowo Pani Teresa Cichowicz. Głosować można poprzez link: https://pomorska.pl/teresa-c [...]

Wyniki wyborów

Frekwencja w gminie Choceń - 50,38 %   Liczba kart ważnych - 3108   Liczba uprawnionych do głosowania - 6169   Wyniki wyborów na Wójta: https://wybory.gov.pl/samorzad202 [...]