piątek, 24 czerwiec 2016

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

https://www.chocen.pl/informator/kalendarz-wydarzen/3538-zaproszenie-na-sesje-rady-gminy.html
XVIII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) [...] XVIII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
 5. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2015 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi gminy za rok 2015.
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 i sprawozdanie finansowe.
  b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń.
  d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Choceń.
  e) dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2015 rok oraz nad absolutorium dla Wójta gminy Choceń.
  f) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2015 r.
  g) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 7. Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska.
 8. Wyrażenie zgody na dzierżawę lokalu w Czerniewicach na czas nieoznaczony.
 9. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń.
 10. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń.
 11. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego systemu odbierania odpadów komunalnych.
 12. Wytyczne dla Wójta w sprawie funduszu sołeckiego - oświetlenie w miejscowości Wichrowice.
 13. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

Powrót

Polecane artykuły:


Nowa koncepcja projektowa bloku w Choceniu

Trwają prace projektowe nowego bloku w Choceniu. Przedstawiamy Państwu koncepcję po naniesieniu uwag dotyczących wielkości planowanych mieszkań. We wstępnych założeniach w bloku w kształacie [...]

Zarząd KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” w dniu 29.08.2020r. zorganizował spotkanie integracyjne pt. „Nasza Świetlica Naszym Drugim Domem”.

Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józefa Dąbrowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Gminy Choceń Józefa Pawłowskiego. Pani Dyrektor biu [...]