piątek, 13 listopad 2015

Ogłoszenie o przetargu

https://www.chocen.pl/informator/ogloszenia/3204-ogloszenie-o-przetargu.html
Gmina Choceńul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń NIP 8882959601, REGON 910866821tel. 054 284 [...] Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
 NIP 8882959601, REGON 910866821
tel. 054 284 66 17/, fax. 054 284 67 40/Sekretariat/,
internet:  www.chocen.plwww.bip.chocen.pl,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wójt Gminy Choceń
ogłasza
I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: 

- nieruchomości położonej w Choceniu, Gmina Choceń składających się z działki oznaczonej numerem:

1) Dz. nr – 839 o pow. 1,0009 ha (w tym: RIII b – 1,0009 ha), nieruchomość niezabudowana - księga wieczysta numer WL1W/00067449/1

Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 839 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28 marca 2012 r.), teren ten oznaczony jest symbolem MNU – strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej potencjalnej.

Księga wieczysta: WL1W/00067449/1 - Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
92 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Cena nie zawiera podatku VAT

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)

Wadium: 10 % ceny wywoławczej ( 9 200,00 zł) należy wnieść do dnia 11 grudnia 2015 r. (w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00). Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

Do przetargu może przystąpić:
- każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl w sekcji ,,Nieruchomości’’.

Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 – pok. Nr 3 dnia 17.12.2015 r., o godzinie 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:
Hanna Gołębiewska tel.: 054 284-60-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja WCR

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem [...]

Zmiana kodów pocztowych

Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów pocztowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dotyczy to następujących kodów pocztowych, kt [...]