piątek, 20 maj 2016

Droga w Śmiłowicach dofinansowana ze środków unijnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/prow/infrastruktura-drogowa/121-infrastruktura-drogowa-2016/3754-droga-w-smilowicach-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wi [...]
flaga uePROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeprowadzony został przetarg na Przebudowę dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie, który wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna, oferując wykonanie zadania za kwotę 597.315,59 zł brutto. Przebudową objęte zostaną: droga gminna wewnętrzna – rz. Lubieńka, droga gminna Nakonowo Stare - Śmiłowice, droga gminna Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie. Zakres robót obejmuje m.in. prace pomiarowe i przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię oraz zjazdy. Po zakończeniu inwestycji na wymienionych odcinkach dróg powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej oraz wzmocnione pobocza. Inwestycja ma zostać zakończona do końca kwietnia 2017 r.
W dniu 25 maja 2016 r. podpisana została z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa o dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji dla typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest przebudowa 2,415 km dróg gminnych, wpływająca na rozwój obszaru gminy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy obecnego układu komunikacyjnego wpływając na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Gmina na powyższe zadanie otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63 %.

Powrót

Polecane artykuły:


Jest finansowanie na mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomors [...]

Kuchnia w harcówce

Na wniosek nowej Pani Komendant Hufca hm. Alicji Wiśniewskiej samorząd naszej gminy wyasygnował środki na remont pomieszczeń kuchni w harcówce. Prace remontowe zostały wykonane przez pracownik [...]