piątek, 20 maj 2016

Droga w Śmiłowicach dofinansowana ze środków unijnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/prow/infrastruktura-drogowa/121-infrastruktura-drogowa-2016/3754-droga-w-smilowicach-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wi [...]
flaga uePROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeprowadzony został przetarg na Przebudowę dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie, który wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna, oferując wykonanie zadania za kwotę 597.315,59 zł brutto. Przebudową objęte zostaną: droga gminna wewnętrzna – rz. Lubieńka, droga gminna Nakonowo Stare - Śmiłowice, droga gminna Śmiłowice – Pustki Śmiłowskie. Zakres robót obejmuje m.in. prace pomiarowe i przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię oraz zjazdy. Po zakończeniu inwestycji na wymienionych odcinkach dróg powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej oraz wzmocnione pobocza. Inwestycja ma zostać zakończona do końca kwietnia 2017 r.
W dniu 25 maja 2016 r. podpisana została z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa o dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji dla typu operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest przebudowa 2,415 km dróg gminnych, wpływająca na rozwój obszaru gminy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy obecnego układu komunikacyjnego wpływając na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Gmina na powyższe zadanie otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63 %.

Powrót

Polecane artykuły:


Tablety dla Absolwentów

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w dniu 21 czerwca 2024 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za u [...]

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]