środa, 13 luty 2019

Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/kanalizacja/5244-kompleksowy-projekt-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-aglomeracji-chocen.html
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskie [...] logaue2019 bd3ecW związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń,

w dniu 05.02.2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę na realizację powyższej inwestycji.

Gmina na wykonanie inwestycji otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  85 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 1 404 618,73 zł.
Całkowity koszt inwestycji to 2 043 436,01 zł brutto. Planowany termin rozliczenia inwestycji  to lipiec 2019 r.
Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. W Gminie Choceń tylko ok. 64 % mieszkańców korzysta z sieci sanitarnej, tym samym duża część mieszkańców gminy odprowadza ścieki do zbiorników przydomowych, które często nie zapewniają szczelności. Dlatego jednym z ważniejszych celów gminy jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, umożliwiającej korzystanie z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz doprowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do miejsc w gminie, gdzie rozbudowują się duże osiedla domów jednorodzinnych co pozwoli na wzrost stopnia skanalizowania z 85,07% do 96,01 %. Zatem cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym RPO WK-P, tj. „Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych” dla Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. „Rozwój infrastruktury wodnościekowej”, Schemat: „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej”.

Powrót

Polecane artykuły:


Nowe nasadzenia przy plaży

Tak dziś działamy przy plaży w Choceniu: stare i spróchniałe topole usunięte, teren posprzątany i uporządkowany, a nasadzenia w trakcie. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Maciejewsk [...]