piątek, 31 maj 2019

Wydłużony nabór do projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5500-wydluzony-nabor-do-projektu.html
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktyw [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.05.2019 r. do: 31.05..2020 r. 

Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń 

Wartość projektu: 51 895,00 zł. 

Wkład Funduszy Europejskich: 49 300,00 zł 

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD. Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 24 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika projektu u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Harmonogram szczepień objazdowych na wściekliznę w 2024r.