środa, 06 grudzień 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/4483-zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html
1.    Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, [...] 1.    Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń.
2.    Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
3.    Rodzaj zamówienia: usługi.
4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 7 letniego chłopca z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego w wymiarze 23 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania tj. Choceń oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 letniego chłopca z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego w wymiarze 60 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania tj. Choceń

5.    Ogólny zakres wykonywanych czynności:
•    Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
•    Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210,poz. 535 z późn. zm.).
•    Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
6.    Kryterium wyboru oferty: cena.
7.    Termin realizacji zamówienia:  02.01.2018  do  30.03.2018 z możliwością kontynuacji umowy w miarę spływu środków finansowych
8.    Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:
1)    Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutycznej
2)    Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji
3)    Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
9.    Wymagana dokumentacja:
1)    Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2)    Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym w punkcie 8 oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie)
3)    Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 8
10.    Sposób przygotowania ofert:
1)    Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2)    Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona , jako cena brutto w złotych polskich
11.    Termin złożenia ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 grudnia 2017 r.
12.    Osoba uprawniona do kontaktu: Edyta Malinowska, Joanna Ziółkowska, telefon 54 307 00 13 lub 530 245 467.
Załączniki:
1)    Formularz -- „Oferta — specjalistyczne usługi opiekuńcze”.


                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                               Pomocy Społecznej w Choceniu
                                                                        Ewa Ziółkowska
                                                             

Powrót

Polecane artykuły:


Raport o stanie gminy za 2023 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje [...]