czwartek, 04 styczeń 2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/4527-zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslug-opiekunczych-dla-osob-starszych.html
l. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń.2. [...] l. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń.
2.    Przedmiot zamówienia: usługi opiekuńcze dla osób starszych
3.    Rodzaj zamówienia: usługi umowa - zlecenie
4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla 3 osób starszych ;
-    Czerniewice 2 godziny dziennie 5 dni w tygodniu
-    Nowa Wola 2 godziny dziennie 5 dni w tygodniu Wilkowice 1 godzina dziennie 5 dni w tygodniu

5.    Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a)    utrzymanie czystości w pokoju chorego i jego otoczenia,
b)    utrzymaniu higieny osobistej chorego ( mycie, kąpanie),
c)    dokonywanie zakupów,
d)    przebieranie bielizny osobistej i pościelowej
e)    przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
f)    reprezentowanie chorego w urzędach — załatwienie spraw urzędowych,
g)    podanie leków droga: doustna, wziewna (inhalacje)
6.    Kryterium wyboru oferty: cena.
7.    Termin realizacji zamówienia: styczeń 2018 – 30 czerwiec 2018
8.    Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy: posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: kurs opiekuna osób starszych,
9.    Wymagana dokumentacja:
1)    Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usług opiekuńczych dla osób starszych
2)    Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie 8 oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie)
10.    Sposób przygotowania ofert:
l) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2) Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich
11.    Termin złożenia ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń osobiście, pocztą bądź przesyłką    kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2018 roku
12.    Osoba uprawniona do kontaktu: Edyta Malinowska, Joanna Ziółkowska, Barbara Ciesielska  telefon 54 307 OO 13 lub 530 245 467
                                            
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu
Ewa Ziółkowska

Pobierz ofertę.

Powrót

Polecane artykuły:


Majówka z Plażą Choceń

W niedziele zakończyliśmy majówkę na Plaży Choceń. We wszyskich dniach dopisała nam słoneczna aura i wspaniała atmosfera. Zaczęliśmy od kina plenerowego, które jak już widzimy cieszyło s [...]