poniedziałek, 17 wrzesień 2018

Informacja GOPS

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/4988-informacja-gops.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministr [...] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  ( Dz.U z dnia 13 lipca 2018 poz.1358) zostały wprowadzone następujące zmiany, które będą obowiązywać od 1 października 2018r. :
1)    ustawowe kryteria dochodowe :
a)    dla osób samotnie gospodarujących – w wysokości 701 zł,
b)    dla osób w rodzinie – w wysokości 528 zł;

2)    kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej :
a)    kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1763 zł,
b)    minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców , którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2017r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018r. poz. 107,138 i 771) – w wysokości 647 zł,
c)    maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością , o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 litera. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1376 zł,
d)    maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł;
3)    kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.
   Uprawnionym świadczeniobiorcom do zasiłku stałego zostaną z urzędu zmieniane decyzje do  kwoty obowiązującej od 1 października 2018r.
          Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018r. (Dz. U. z 2018r.poz. 1497). w sprawie  wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dniem 1 listopada 2018r. ulegną zmianie kwoty :
1)    wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł na kwotę 184,42 zł,
2)    wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego z kwoty 520 zł na kwotę 620 zł,
3)    wysokości zasiłku dla opiekuna z kwoty 520 zł na kwotę 620 zł.
    Uprawnionym świadczeniobiorcom do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna decyzje zostaną zmieniane z urzędu do kwoty obowiązującej od 1 listopada 2018r.

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                       w Choceniu
                                                                                                                    Ewa Ziółkowska

Powrót

Polecane artykuły:


Michał Bagiński przewodniczącym Rady Gminy Choceń

W dniu dzisiejszym, podczas inauguracyjnej sesji rady gminy Choceń wybrano przewodniczącego rady. W wyniku  głosowania tajnego, przewodniczącym został wybrany radny Pan Michał Bagiński. Pa [...]

Harmonogram szczepień objazdowych na wściekliznę w 2024r.