piątek, 11 styczeń 2019

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/5206-ogloszenie-o-naborze-na-swiadczenie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów do wykonywan [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Choceń dla dzieci z niepełnosprawnością

Charakter umowy  :  umowa – zlecenie
Okres obowiązywania umowy  od stycznia do grudnia 2019 roku

Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1.    Uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,-prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych  czynnościach życiowych
2.    Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu  zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty  z zakresu  rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług
3.    Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i  rewalidacyjno- wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja możliwości uzyskania  dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  / Dz.U. Nr 111 poz 535 z późn. zm./
Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości oraz rodzaju określonym przez lekarza Poradni prowadzącej proces leczenia z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Niezbędne wymagania:
1.    Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi
2.    Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej roczny staż w jednej z następujących jednostek
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami   rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
- zakładzie rehabilitacji
Innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi


3.    Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
- kształtowanie nawyków celowej aktywności
- prowadzenie treningów zachowań społecznych
        4.   Posiadanie nieposzlakowanej opinii
        5.   Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
        6.   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
        7.   Obywatelstwo  polskie
        8.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
        9.   Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętności                
              dobrej  organizacji pracy indywidualnej oraz w miejscu zamieszkania klienta

Wymagania dodatkowe:
1.    Umiejętność skutecznego komunikowania się
2.    Spostrzegawczość, podzielność uwagi
3.    Zrównoważenie emocjonalne
4.    Odporność na trudne sytuacje i stres
5.    Prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu
Oferta powinna zawierać
1.    List motywacyjny, CV, dokumenty aplikacyjne musza być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z art. 37 ust.1 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z art. 9 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 2018roku poz. 1000/
2.    Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
3.    Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy
4.    Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
5.    Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych własnoręcznie podpisane
Kwota brutto za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:
1.    Fizjoterapia                                  70,00 zł
2.    Neurologopedia                          70,00 zł
3.    Logopedia                                    60,00 zł
4.    Terapia pedagogiczna                59,00 zł

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać poczta tradycyjna  /decyduje data wpływu/  do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 14.30 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b  87-850 Choceń z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  54 3070354 lub 530245467
Oferty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywan.

                                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                   Społecznej w Choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


Fontanna na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie. Projekt obejmuje wykonanie fontanny przy ul. Sikors [...]