piątek, 13 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/5821-ogloszenie-o-naborze-na-swiadczenie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-2.html
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów do wykonywan [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Choceń dla dzieci z niepełnosprawnością

Charakter umowy  :  umowa – zlecenie
Okres obowiązywania umowy  od stycznia do grudnia 2020 roku

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,-prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty  z zakresu  rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej z usług
 3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja możliwości uzyskania  dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  / Dz.U. Nr 111 poz 535 z późn. zm./
Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości oraz rodzaju określonym przez lekarza Poradni prowadzącej proces leczenia z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej roczny staż w jednej z następujących jednostek
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami   rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym

- zakładzie rehabilitacji

Innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

- kształtowanie nawyków celowej aktywności

- prowadzenie treningów zachowań społecznych

 1. 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 2. 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 3. 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. 7. Obywatelstwo  polskie
 5. 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
 6. 9. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętności               
              dobrej  organizacji pracy indywidualnej oraz w miejscu zamieszkania klienta

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi
 3. Zrównoważenie emocjonalne
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres
 5. Prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu
Oferta powinna zawierać

 1. List motywacyjny, CV, dokumenty aplikacyjne musza być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z art. 37 ust.1 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z art. 9 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 2018roku poz. 1000/
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
 3. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy
 4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
 5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych własnoręcznie podpisane
Kwota brutto za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

 1. Fizjoterapia 70,00 zł
 2. Neurologopedia 70,00 zł
 3. Logopedia    60,00 zł
 4. Terapia pedagogiczna 59,00 zł
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać poczta tradycyjna  /decyduje data wpływu/  do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b  87-850 Choceń z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  54 3070354 lub 530245467

Oferty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka realizuje prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu [...]

Zmarł Pan Zdzisław Zawacki, wieloletni radny Rady Gminy i sołtys ze Śmiłowic.

Bardzo aktywny i zaangażowany w społeczne sprawy Śmiłowic i gminy. Miał 77 lat. Zawsze profesjonalny i merytoryczny. Będzie nam  Cię brakowało Zdzisław. Uroczystości pogrzebowe odbęd [...]