wtorek, 25 sierpień 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/6215-zapytanie-ofertowe-gops.html
I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dotyczący [...]

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi pn.: Dowóz posiłków do szkół w roku szkolnym 2020/2021.

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

III. OPIS ZADANIA

I. Określenie przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest: Przewóz posiłków do szkół w roku szkolnym 2020/2021.

 Usługa przewozu posiłków do szkół na terenie Gminy Choceń odbywa się w roku szkolnym 2020/2021 codziennie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej tj. 179 dni  z wyłączeniem dni wolnych od nauki.  Termin realizacji usługi ustala się od dnia 02 września 2020 r. do dnia 24 czerwca 2021 r.  na trasie Choceń - Śmiłowice – Wilkowice - Śmiłowice – Choceń, tj. łącznie ok. 20 km dziennie.

Termosy z posiłkami odbierane mają być ze stołówki szkolnej w Choceniu do godziny 10.00, odbiór termosów ze szkół i zwrot do stołówki musi nastąpić do godziny 13.00. Za załadunek termosów, dostarczanie do szkół oraz zwrot do stołówki odpowiedzialny jest kierowca przewożący posiłki.

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać tras przejazdu i godzin. W przypadku uszkodzenia pojazdu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi innym środkiem transportu na własny koszt.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE SPOSOBEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

Cena - 100%

Kryterium ceny brutto 

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

C= (Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej) x 100 pkt  x 100%  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna być dostarczona do dnia 28.08.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu, ul. Sikorskiego 8b, 87 – 850 Choceń (liczy się data wpływu do urzędu).
 • Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 08.2020 r., o godz. 10:05 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 8b, 87 – 850 Choceń.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.09. 2020 r. do 24.06.2021 r.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.    Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną.

5.  Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu.  Opakowanie oferty musi być oznaczone

     pieczęcią firmową Wykonawcy oraz opisem: Postępowanie nr ZO.271.1.2020.GOPS –

     „Przewóz posiłków do szkół w roku szkolnym 2020/2021”. Nie otwierać przed godz.

     10.05 dnia 28.08.2020 r.

6.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

IX. INFORMACJE  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej , informację o:

1) wyborze wykonawcy

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcom po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania.
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

 

X. ODRZUCENIE OFERTY                                                    

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych.

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- w przypadku zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz w sprawach proceduralnych udziela Hanna Gołębiewska pod numerem telefonu 606 465 493 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

umowa na dowóz posiłków

Powrót

Polecane artykuły:


Zbadaj się i zyskaj spokój!

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Panie w wieku od 45 do 74 lat mog [...]

Zespół ,,Ziemia Kujawska” i ,,Śmiłowiónki” na VIII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego w Brześciu Kujawskim.

Z ogromną radością dzielimy się wspaniałymi wieściami z VIII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego, który odbył się w Brześciu Kujawskim. Nasze zespoły, “Ziemi [...]