poniedziałek, 28 grudzień 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/6389-zapytanie-ofertowe-gops-2.html
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza do złożenia oferty dotycz [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn.:

„ Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Choceń”

 1. I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 8b,

87-850 Choceń

tel. 54 307 03 54

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek : 7:30 – 14:00

 1. II. Informacje ogólne.

 

 1. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 138 o ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
 2. 2. Użyte w zamówieniu terminy mają następujące znaczenie:
 3. a) "Zamawiający" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu; Nabywca: Gmina Choceń, NIP 8882959601, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń. Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu  ul. Sikorskiego 8b , 87-850 Choceń. 
 4. b) "Postępowanie" -postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego;
 5. c) "Zamówienie" -należy przez to rozumieć zapytanie ofertowe, o którym mowa w pkt. III;
 6. d) "Wykonawca" -podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 7. 3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego.
 8. 4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania terenie Gminy Choceń. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczą:

Część I zajęć logopedycznych w ilości 150 godz. miesięcznie

Część  II  zajęć fizjoterapeutycznych w ilości 40 godz. miesięcznie

Część  III zajęć pedagogicznych w ilości 180 godz. miesięcznie

Część  IV zajęć integracji sensorycznej w ilości 70 godz. miesięcznie

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na w/w zajęcia. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 3 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązuje się do:

Wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), które wyróżnia następujące rodzaje specjalistycznych usług:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

 1. b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

– współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 1. c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

 1. d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

– w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

– w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

– w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

– w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

 1. e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 1. a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

 1. a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 2. b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 1. a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 2. b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 3. c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)

 1. 3. Miejsce świadczenia usług

Miejscem organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby korzystającej ze wsparcia z terenu Gminy Choceń.

 1. 4. Szacowana liczba usługobiorców i godzin.

Szacowana liczba usługobiorców wynosi: 11 dzieci.

Szacowana liczba usług w okresie obowiązywania umowy wynosi 440 godzin miesięcznie.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć) i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostanie wykonana tylko część w/w godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi.

 1. 5. Niezbędne wymagania:
 2. 1.       Specjalistyczne usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym winny być świadczone przez osobę posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 3. 2.       Osoba świadcząca specjalistyczne usługi wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)       szpitalu psychiatrycznym;

2)       jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)       placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami   rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)       ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)       zakładzie rehabilitacji;

6)       innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. 3.       W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. 4.       Osoba świadcząca usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)       umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2)       kształtowania nawyków celowej aktywności;

3)       prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 1. 5. Termin realizacji zamówienia/wykonania zamówienia: 2021 rok 
 2. IV. Sposób przygotowania oferty:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

załącznikami tj.:

a/ dokument potwierdzający wykształcenie,

b/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

c/ udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego

rozporządzenia,

e/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

f/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

publicznych,

g/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2) Oferta ma być złożona na całość lub część zamówienia wyszczególnionego w pkt. III.1 niniejszego

zapytania ofertowego.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.”

 1. V. Informacje  dodatkowe:
 2. 1. Zamawiający  zastrzega możliwość  zwiększenia ilości godzin, w sytuacji   złożonych  dużej ilości  wniosków na świadczenie SUO.
 3. 2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie większej ilości godzin.

 

 1. VI. Opis sposobu obliczania ceny:
 2. 1. , Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wypełnić formularz ofertowy tj. przedstawić cenę jednostkową brutto w złotych polskich za jedną godzinę świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia, na druku stanowiącym załącznik nr 1.
 3. 2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

VII.  Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena (100%) odnosząca się do części zamówienia. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:

Część I  Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Część II  Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Część III  Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Część IV Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów     w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

VIII. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie  w następujących przypadkach:

 1. 1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III;
 2. 2. Cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
 3. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
 4. 4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 1. IX. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: 

1.Oferty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu, ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na formularzu ofertowym pt. „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usługopiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.” będącym załącznikiem do niniejszego zapytania albo przesłać w formie skanu, tj. wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 1. 2. Termin składania ofert: do 30 grudnia 2020 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt.1.).
 2. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. 4. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. X. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia  2020 r. w siedzibie Zamawiającego o godz.12.30.

 1. XI.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Hanna Gołębiewska, tel. 54 307 03 54, 606465493


Formularz ofertowy

Powrót

Polecane artykuły:


Autobusem na wybory - informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 9 czerwca 2024 r.

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę 9 czerwca [...]

Majówka z Plażą Choceń

W niedziele zakończyliśmy majówkę na Plaży Choceń. We wszyskich dniach dopisała nam słoneczna aura i wspaniała atmosfera. Zaczęliśmy od kina plenerowego, które jak już widzimy cieszyło s [...]