środa, 21 wrzesień 2022

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7395-dodatek-dla-gospodarstw-domowych.html
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głów [...]

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła
więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest
przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym,
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe
zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna
kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,
zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany
skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
przyjmuje się, że:
- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego
źródła ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 23 września 2022 r., w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS

Powrót

Polecane artykuły:


Dane statystyczne za 2023 r. – Gmina Choceń

Powierzchnia w km2 100 Gęstość zaludnienia (na 1 km2) 76 Ludność 7605 Dynamika liczby ludności (2022=100) 98,8 Małżeństwa [...]

Harmonogram szczepień objazdowych na wściekliznę w 2024r.