poniedziałek, 26 wrzesień 2022

DODATEK WĘGLOWY

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7406-dodatek-weglowy.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 27 września 2022 r. [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 27 września 2022 r. zaczyna wypłacać  świadczenie – dodatek węglowy na konta osób, które złożyły wnioski od dnia 22 sierpnia 2022 r. Wypłata gotówki będzie od dnia 5 do 7 października (I termin) oraz następny termin od dnia 11 do 13 października w Banku Spółdzielczym w Choceniu.

Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu do 30 listopada 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 15:00

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczanie zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE – ustawa o dodatku węglowym od dnia 20 września br. została zmieniona. W znowelizowanej ustawie został przedłużony termin na rozpatrzenie wniosków z 30 dni do 60 dni, oraz dodatek węglowy będzie przysługiwał jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez rozpatrzenia. Ponadto w zmienionej ustawie samorządy zostały zobowiązane do weryfikacji złożonych wniosków na podstawie informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego czy też danych zgromadzonych w rejestrze PESEL. Wnioski złożone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu są systematycznie i na bieżąco weryfikowane.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu ( tel. 533 799 817)

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS w Choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]