środa, 08 marzec 2023

PROGRAM „ASYSTEN OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”-EDYCJA 2023

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7822-program-asysten-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023.html
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem” [...]

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”  ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji ze osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

W dniu 08.03.2023 roku została podpisana z Wojewodą umowa na realizację w/w Programu. Na realizację zadania Wojewoda przekaże gminie środki w wysokości 71.400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta 00/100).  

W ramach programu gmina otrzymała wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej.

Powrót

Polecane artykuły:


Zmarł Pan Zdzisław Zawacki, wieloletni radny Rady Gminy i sołtys ze Śmiłowic.

Bardzo aktywny i zaangażowany w społeczne sprawy Śmiłowic i gminy. Miał 77 lat. Zawsze profesjonalny i merytoryczny. Będzie nam  Cię brakowało Zdzisław. Uroczystości pogrzebowe odbęd [...]

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje [...]