czwartek, 02 listopad 2023

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8081-program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy-wsrod-mieszkancow-gminy-chocen-na-lata-2023-2025.html
W obliczu zachodzących obecnie zmian demograficznych podejmowanie działań zapobiegawczych w odnie [...]

W obliczu zachodzących obecnie zmian demograficznych podejmowanie działań zapobiegawczych w odniesieniu do osteoporozy jest niezbędne i ma na celu ograniczenie zarówno kosztów ponoszonych przez samych pacjentów, jak i przez systemy ochrony zdrowia. Profilaktyka pierwotna kierowana do szczególnej grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę, jaką są kobiety w okresie około- i pomenopauzalnym oraz starsi mężczyźni, powinna być realizowana we współpracy przedstawicieli zawodów medycznych na różnych szczeblach i skupiać się na wywoływaniu u pacjentek pozytywnych zmian zachowań zarówno w zakresie sposobu żywienia, jak i podejmowania aktywności fizycznej. Realizacja edukacji zdrowotnej nabiera szczególnego znaczenia w obliczu faktu uciążliwego przebiegu i nieuleczalności osteoporozy.

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie na terenie Gminy Choceń nie funkcjonują poradnie leczenia osteoporozy, które realizowałyby świadczenia w ramach środków NFZ. W całym województwie kujawsko-pomorskim są jedynie 4 tego typu placówki – w Toruniu, Włocławku oraz dwie w Bydgoszczy. Uważa się, iż niwelowanie barier w dostępie do gwarantowanych w programie świadczeń pozwoli na zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki osteoporozy.

Program będzie skierowany do:

1) Personelu medycznego mającego kontakt z uczestnikami PPZ, a w szczególności do osób realizujących działania informacyjno-edukacyjne oraz lekarzy przeprowadzających wizyty podsumowujące (szkolenia personelu medycznego) – program obejmie co najmniej 5 osób z personelu medycznego;

2) mieszkańców gminy w wieku 50 lat i więcej (działania informacyjno-edukacyjne) - gminę zamieszkuje ok. 1 570 kobiet oraz ok. 1 390 mężczyzn w tym wieku (łącznie ok. 2 960 osób), program w związku z ograniczonymi zasobami finansowymi obejmie ok. 700 osób tj. ok. 23,5% populacji docelowej

3) zamieszkujących gminę kobiet w wieku ≥65 lat, lub kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego (ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX)

4) zamieszkujących gminę mężczyzn w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet) - gminę zamieszkuje ok. 190 mężczyzn w tym wieku; w razie objęcia kompleksową interwencją min. 30% kobiet ≥ 65 roku życia mieszkających na terenie gminy oraz niewykorzystania całości środków zaplanowano objęcie programem dodatkowo ok. 20 mężczyzn tj. 10% tej populacji docelowej

5) uczestników Programu, u których ryzyko poważnego złamania osteoporotycznego ocenionego narzędziem FRAX na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego wyniosło ≥5% (Pomiar BMD za pomocą DXA oraz lekarska wizyta podsumowująca) – według szacunków epidemiologicznych dziesięcioletnie ryzyko poważnych złamań osteoporotycznych dotyczy ok. 40% kobiet oraz ok. 13% mężczyzn z populacji docelowej, w związku z czym szacuje się, że program w tym etapie obejmie ok. 260 kobiet (ok. 40% z 650 kobiet z etapu III).

Cel główny:

Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60% uczestników programu.

Cele szczegółowe:

1) Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród 60% personelu medycznego w zakresie w zakresie profilaktyki pierwotnej, diagnozowania, różnicowania i leczenia osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym i upadkom.

2) Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej wśród 60% świadczeniobiorców w zakresie profilaktyki pierwotnej osteoporozy, zapobiegania upadkom oraz postępowania w sytuacji podwyższonego zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi.

Koordynatorem programu będzie Gmina Choceń. Realizatorem w programie będzie wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy, spełniający odpowiednie wymagania.

Program w założeniu finansowany ze środków stanowiących wkład własny Realizatora programu polityki zdrowotnej (63 000 zł tj. 20%) oraz środków Ministerstwa Zdrowia (252 000 zł tj. 80%) w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego. Gmina Choceń wymaga od potencjalnego Realizatora wniesienia wkładu własnego w formie poniesienia części wydatków zaplanowanych na realizację programu (20%).

O etapach realizacji programu będziemy informować mieszkańców Gminy Choceń na bieżąco.

Powrót

Polecane artykuły:


ROLNIKU na PROTEST ! 20 marca 7.00 do 23 marca 7.00 !

Kto jeszcze nie był, ten ma szansę dołożyć swoją cegiełkę już od jutra.           Od 20 marca startuje 3-dobowy PROTEST. Przyjeżdżajcie n [...]

Podatek rolny w naszej gminie

Wobec zapytań sąsiedniej gminy oraz licznych dyskusji na temat wysokości podatku rolnego w naszej gminie niniejszym informujemy. Podstawowa stawka podatku dla użytków, na których jest prowadzona [...]