środa, 27 grudzień 2023

PROGRAM ASYSTEN RODZINY NA 2023 ROK

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8215-program-asysten-rodziny-na-2023-rok.html
Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku”, zwany dalej „Programem” [...]

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku”, zwany dalej „Programem” ma na celu pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

W dniu 27.12.2022 roku została podpisana z Wojewodą umowa na realizację w/w Programu. Wojewoda przekaże Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości   9 704,22 zł  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset cztery złote dwadzieścia dwa grosze) tytułem poniesionych kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres: listopad i grudzień 2023         r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za okres listopad-grudzień 2023 r. Gmina  zabezpiecza udział własny w wysokości minimum 20%.

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza w dniu 18.04.2024r. o godzinie 10:00 na szkolenie nt. zmian w płatnościach bezpośrednich w tym w ekoschematach. Szkolenie odbę [...]

Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach zakończony

Siedziba KGW w Śmiłowicach już w nowej odsłonie. Zakończyły się prace w lokalu użyczonym dla KGW przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonała Choceńska Spół [...]