wtorek, 13 luty 2024

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - edycja 2024

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8269-ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2024.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu przygotowuje się do Ogólnopolskiego badania lic [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu przygotowuje się do Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mieszkańcy Gminy Choceń, którzy posiadają informacje o osobach bezdomnych bądź miejscach ich przebywania proszeni są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choceniu pod numerem telefonu - 54 307 03 54  

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się: (...) osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy / niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowano na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Inaczej mówiąc, w tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

  1. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony, nie dotyczy mieszkań wspomaganych/treningowych),
  2. nie jest zameldowana na pobyt stały
  3. jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania" jest w szczególności:
  • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;
  • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;
  • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych osób, np. posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

Osobą bezdomną jest też osoba, która przebywa w placówce udzielającej tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownia itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba przebywająca poza ww. placówkami w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej, niemająca możliwości zapewnienia sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym.

Powrót

Polecane artykuły:


Wnioski na gradobicie

W miesiącu czerwcu br., a dokładnie 01.06.2024r. część gminy została dotknięta niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jakim był grad, który spowodował szkody w uprawach. W związku z powyż [...]

Zakończenie remontu dróg w Niemojewie

Zakończono realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych nr 190734C i nr 190751C” w miejscowości Niemojewo. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławk [...]