wtorek, 06 wrzesień 2022

Klub młodzieżowy w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gosir-chocen/7614-klub-mlodziezowy-w-choceniu-2.html
100%auto
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje [...]

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekty grantowe pt. „Klub młodzieżowy w Choceniu”

Granty skierowane są do dzieci i młodzieży z obszaru LSR. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z wielu zajęć. W ramach klubu młodzieżowego
w trakcie roku szkolnego prowadzone są systematyczne zajęcia sportowe, warsztaty z gier
i zabaw oraz zajęcia wyrównawcze.

Podczas wakacji zorganizowane zostały półkolonie, w trakcie których dzieci skorzystały z zajęć kreatywnych, pierwszej pomocy, gier i zabaw oraz zajęć sportowych. Na początku sierpnia dzieci wybrały się na wycieczkę do Energylandii. W raz z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu w każdym projekcie zostały wznowione zajęcia sportowe oraz gry i zabawy, podczas których uczestnicy rozwijają koordynację, pamięć, szybkość i sprawność ruchową. Dzieci
w ramach klubu korzystają z zajęć wyrównawczych oraz spotkań z psychologiem. Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym oraz wzrost aktywności społecznej i efektywności społecznej. Ponad to u osób z otoczenia wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu „Klub młodzieżowy w Choceniu” to 52 836,00 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 zł (95 %), wkład własny wynosi 2 836,00 zł (5 %).

Powrót

Polecane artykuły:


Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]

Ustalono terminarz wyborów sołtysów i rad sołeckich

Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich podczas ostatniej sesji. Sołtysi i rada sołecka będą pełnili swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego sołtysa i rad [...]