środa, 07 wrzesień 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/7374-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-20 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2022 roku.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

3)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

4)    przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

5)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń;

6)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wilkowice, gmina Choceń;

7)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

8)    wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Wykonanie Budżetu Gminy Choceń za rok 2023 rok.

W związku z opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 informujemy o zrealizowanych wartościach. W ubiegłym roku dochody ogółem wyniosły 61 782 375,52zł, w tym bieżą [...]

Nowy teren rekreacyjny w Choceniu

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2024r. Gmina Choceń nabyła nieodpłatnie działkę nr 621 położoną w Choceniu przy ul. Górniak. Działka o powierzchni 3 797m² została nab [...]