poniedziałek, 20 maj 2019

VII sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5429-vii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zwołuję VII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r., (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne    
     - stwierdzenie prawomocności obrad,
     - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
     - przyjęcie porządku obrad,
     - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS za rok 2018.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019 – 2034;

2)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

3)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Czerniewicach;

4)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;

5)      przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu;

6)      utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu;

7)      Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2023 dla Gminy Choceń.

  1. Raport o stanie gminy.
  2. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
  3. Oświadczenia i sprawy różne
  4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady gminy Choceń - Józef Dąbrowski

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Drodzy mieszkańcy gminy Choceń, informacje o kolejnych osobach zarażonych wirusem wynikają z dynamiki sytuacji, z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. Powinno to być sygnałem mobilizują [...]

Godziny pracy Urzędu Gminy w Choceniu - UWAGA!

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.03.2020r.(czwartek) do dnia 25.03.2020r.(środa) z możłiwością przedłużenia, [...]