wtorek, 17 wrzesień 2019

XI sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5663-xi-sesja-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309) zwołuję XI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne
     - stwierdzenie prawomocności obrad,
     - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
     - przyjęcie porządku obrad,
     - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku gminy Choceń.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)      zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu;

3)      trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Choceniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

4)      wyboru ławników do Sądu Powszechnego;

5)      zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;

6)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choceń

7)      rozpatrzenia skargi;

8)      wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

9)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 564/3 w Choceniu;

10)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 564/4 w Choceniu.

  1. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
  2. Oświadczenia i sprawy różne
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Dąbrowski

Powrót

Polecane artykuły:


Uczymy się z pasją!

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w pro [...]