czwartek, 07 listopad 2019

Po sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5741-po-sesji-rady-gminy.html
Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r., podjęto uchwały w s [...] Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r., podjęto uchwały w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – wynikające z prowadzonych zadań, w tym m.in. po podpisaniu umowy na realizację projektu żłobek „Pomponik” w Choceniu wprowadzono dotację 95 tys., którą otrzymamy z RPO Województwa. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – wykonanie dokumentacji dla projektu rewitalizacji.
  2. wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w Czerniewicach – wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach;
  3. zatwierdzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu – nazwę części ulicy Włocławskiej w Choceniu pozostawiono bez zmian;
  4. przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” – dodano nowe zadania, w tym m.in. II etap rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz po byłej cukrowni w miejscowości Choceń;
  5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2021 – w ramach programu będziemy realizowali zajęcia strzeleckie;
  6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – lokal w budynku Urzędu Gminy na potrzeby Stowarzyszenia LGD Dorzecze Zgłowiączki;
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń – dotyczy dopuszczenia działalności w postaci przetwarzania odpadów na terenach inwestycyjnych w Choceniu;
  8. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie blisko 500 tys. zł.
Przedstawiono także informację na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Scany oświadczeń majątkowych oraz podjęte uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi

Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych Wójt Elekt Gminy Choceń Roman Nowakowski otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta. Zaświadczenie o wyborze wręczył Pan Leszek Skalski – Przewodnic [...]

Przetarg na zakup wyposażenia dla szkół

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3d, 1 [...]