czwartek, 05 grudzień 2019

XIII sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5799-xiii-sesja-rady-gminy-chocen-2.html
Ostatnia sesja Rady Gminy w Choceniu odbyła się w dniu 4 grudnia br. Była to sesja podatkowa. Na [...] Ostatnia sesja Rady Gminy w Choceniu odbyła się w dniu 4 grudnia br. Była to sesja podatkowa. Na początku radni wysłuchali obszernego sprawozdania Wójta i kierowników referatów z działalności między sesjami. A następnie rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – uaktualnienie budżetu i prognozy, zwiększenie środków m.in. na przydomowe oczyszczalnie ścieków, energię elektryczną, wymianę zaworów grzejnikowych, wypłatę ekwiwalentów dla strażaków oraz zmniejszenia do wysokości przewidywanego wykonania.
  2. wprowadzenia ulg w podatku rolnym – ustalono podatek rolny na przyszły rok. Jego wysokość jest związana z pow. gospodarstwa oraz prowadzeniem lub nie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych. Jeśli gospodarstwo ma pow. do 300 ha i prowadzi konserwację wówczas podatek będzie najniższy i wyniesie 84,77 zł/ha. Jeśli konserwacja nie jest prowadzona wówczas będzie to kwota 97,92 zł/ha.
  3. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Stawki są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia nieruchomości. W dwóch pozycjach są to stawki maksymalne – budynki letniskowe - 8,05 zł oraz budowli związanych z działalnością 2%. Pozostałe stawki będą wyższe o ok. 10 %.
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Radni zaakceptowali podniesienie stawek podatku w granicach 10 %.
  5. zwolnień w podatku od nieruchomości – uchwała dotyczy nieruchomości zajętych na nowe inwestycje rozpoczynane w latach 2020 – 2022 lub tych, na których prowadzona będzie działalność gospodarcza przez grupy producenckie. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 100 % naliczonego podatku od nieruchomości w jednym roku podatkowym.
  6. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 – w ramach programu sfinansowane zostaną zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, dla dzieci i młodzieży, warsztaty, przeglądy czy konkursy.
  7. wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia filozofię ustalania opłat. Cel jest taki, by jak najwięcej odpadów było zbieranych selektywnie. Dlatego wprowadza się stawkę opłaty podwyższonej, która będzie karą za nie segregowanie odpadów.
  8. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na działkach rekreacyjnych. Obecnie stawka nie może być wyższa niż 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS. Obliczona na tej podstawie stawka wynosi 169 zł za rok.
  9. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalono nowy wzór deklaracji, nie ma obowiązku składania deklaracji przez wszystkich. Nowe wzory zostaną wysłane tylko dla osób, które deklarowały, że nie będą segregowały odpadów. Od nowego roku wszyscy mamy segregować odpady.
  10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń – dotyczy terenów w centrum Chocenia, przy ul. Targowej. Wyznaczono teren o przeznaczeniu zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług. Przez środek terenu przebiega droga wewnętrzna.

Powrót

Polecane artykuły:


Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]

Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]