wtorek, 15 marzec 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7103-sesja-rady-gminy-chocen-3.html
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), zwołał XXXVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2022 rok;

3)    wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu;

4)    regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich  domowników na wyznaczonym miejscu;

5)    zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Choceń;

6)    uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN – Toruński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

7)    ustanowienia sztandaru, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz łańcucha Wójta Gminy Choceń;

8)    zasad używania sztandaru, Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz Łańcucha Wójta Gminy Choceń;

9)    przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie nadania statutów sołectw;

10) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

11) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Choceń;

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń;

13) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń  w roku szkolnym 2021/2022.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Renowacja zabytku

Jesteśmy w trakcie renowacji obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 (budynku Urzędu Gminy). Zakres prac przewidziany do realizacji: - termomodernizacja ścian zewnętrznych, dach [...]

Remont dróg w Niemojewie

Prace remontowe rozpoczęte na drogach w Niemojewie nabierają tempa. Wykonawcą prac jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Remont dotyczy wymiany nawierzchni na dwóch odcink [...]