wtorek, 14 czerwiec 2022

Dotyczy zwołania sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7248-dotyczy-zwolania-sesji-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie porządku obrad,
- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.
3. Sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2021:
   a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;
   b) uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
   c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;
   d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;
   e) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2021 r.;
   f) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,
   2) nadania statutów sołectw;
   3) zmiany uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022;
   4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie;
   5) ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
   6) zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, gmina Choceń;
   7) przekazania wniosku według właściwości;
   8) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
   9) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
   10) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Choceń na lata 2022-2025.
8. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
9. Oświadczenia i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi

Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych Wójt Elekt Gminy Choceń Roman Nowakowski otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta. Zaświadczenie o wyborze wręczył Pan Leszek Skalski – Przewodnic [...]

Przetarg na mikroinstalacje ogłoszony

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 [...]