środa, 23 listopad 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7484-sesja-rady-gminy-chocen-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na rok 2022;

2)    wprowadzenia ulg w podatku rolnym;

3)    określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

4)    określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;

5)    ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu;

6)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

7)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec;

8)    zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic;

9)    dopłaty do wszystkich grup taryfowych w zakresie zbiorowego dostarczania wody 
dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w całym okresie obowiązywania nowej taryfy;

10) dopłaty do grupy taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w okresie obowiązywania nowej taryfy;

11) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

12) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023.

5.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu

W piątek 10 maja 2024r. odbył się już VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu, którego organizatorem było nasze przedszkole. Fundatorem nagród było nasze przedszkole oraz Urzą [...]

Zbadaj się i zyskaj spokój!

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Panie w wieku od 45 do 74 lat mog [...]