wtorek, 19 wrzesień 2023

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7995-sesja-rady-gminy-chocen-6.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463) Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał LV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń;

3)    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg;

4)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń;

5)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie;

6)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

7)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026;

8)    nadania statutu Żłobka „Pomponik” w Choceniu;

9)    nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Choceń czynny jest do godziny 13:00Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt „Uczymy się z pasją!” wybrany do dofinansowania

Zakończyła się ocena naszego projektu „Uczymy się z pasją!” złożonego w konkursie w nowej perspektywie unijnej – w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt sp [...]