wtorek, 24 październik 2023

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8067-sesja-nadzwyczajna-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dni [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 40) zwołał w trybie nadzwyczajnym LVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)             zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)             w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;

3)             wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z o. o. z siedzibą w Choceniu;

4)             zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia  Żłobka „Pomponik” w Choceniu oraz nadania mu statutu;

5)             przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

6)             ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń.

4.         Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

5. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Warta honorowa przy Grobie Pańskim to jedna z najważniejszych tradycji strażaków.

W tym roku nasi strażacy pełnili honorową wartę w całkiem nowej odsłonie. Od wielu lat planowaliśmy zakup hełmów paradnych – w tym roku w końcu się udało. Już na początku stycznia rusz [...]