czwartek, 23 listopad 2023

Sesja podatkowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8117-sesja-podatkowa.html
Najbliższa sesja Rady Gminy Choceń zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Najbliższa sesja Rady Gminy Choceń zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) będzie sesją podatkową. Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał LVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    wprowadzenia ulg w podatku rolnym;

3)    określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5)    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

6)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie;

7)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń;

8)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec;

9)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Śpiewnik Pani Danuty Kaczmarek

Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim śpiewnikiem, który zawiera teksty wybranych tradycyjnych pieśni i przyśpiewek kujawskich, ballad, pieśni sierocych oraz kołysanek. Od najmłodszych [...]