wtorek, 12 grudzień 2023

Sesja budżetowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8156-sesja-budzetowa-2023.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), zwołał LVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń i uchwalenia budżetu gminy Choceń na rok 2024;

2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.;

3)    zajęcia stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zapust;

4)    nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie geodezyjnym Niemojewo w miejscowości Ługowiska;

5)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Choceń;

6)    przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choceń na lata 2024-2029;

7)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

8)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

9)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, iż w okresie od 4 do 17 kwietnia 2024 roku na obszarze całego powiatu włocławskiego zostanie przeprowadzona akcja doustnego szczepienia lisó [...]