wtorek, 09 lipiec 2024

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8552-sesja-rady-gminy-chocen-8.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721) zwołał III sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2024-2029. Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2024 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne - stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Sprawy organizacyjne - przyjęcie porządku obrad.

4.     Sprawy organizacyjne - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6.     Wybór wiceprzewodniczącego Rady

a)     zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)     przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

d)     przeprowadzenie głosowania,

e)     podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)     zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

b)     zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Choceń;

c)     rozpatrzenia petycji;

d)     wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu;

e)     przystąpienia przez Gminę Choceń do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina Choceń”;

f)      ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu;

g)     zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026.

8.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

9.     Oświadczenia i sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Już w sobotę rozpoczynamy sezon na kąpielisku „Plaża Choceń”

Przygotowujemy się do sezonu kąpieliskowego, który rozpocznie się już w sobotę 22 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. W tym czasie w godz. od 11.00 do 18.00 nad bezpieczeństwem osób wypocz [...]

Wykonawca przebudowy dróg – etap II

                     Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z  Kutna na [...]