poniedziałek, 27 czerwiec 2022

PODZIĘKOWANIE

https://www.chocen.pl/2-artykul/7268-podziekowanie.html
   „Współpraca dzieli zadania i zwielokrotnia sukces” Dyrektor Zespołu Szkolno-Prz [...]

   „Współpraca dzieli zadania i zwielokrotnia sukces”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu składa serdeczne podziękowania za współpracę w roku szkolnym 2021/22:
- Organowi Prowadzącemu na czele z Wójtem Gminy Panem Romanem Nowakowskim i Sekretarzem Panią Agnieszką Świątkowską m.in. za wyposażenie klasopracowni przystających do XXI wieku, zakupione książki do biblioteki oraz wycieczki szkolne;
- Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za wsparcie merytoryczne i okazaną pomoc przy rozwiązywaniu problemów;
- Wszystkim Rodzicom z Radą Rodziców i Przewodniczącą Panią Sylwią Wojtczak na czele za zrozumienie, wsparcie i życzliwość przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć;
- Nauczycielom za trud włożony w rozwijanie umiejętności i przekazywanie wiadomości, za opanowanie i spokój w wychowywaniu naszych uczniów, za wszystkie działania tworzące dobrą atmosferę szkoły i jej pozytywny wizerunek w środowisku;
- Pracownikom szkoły za czystość, bezpieczeństwo, opiekę i wszelką pomoc, za to, że każdy zawsze był w odpowiednim miejscu i czasie.

Powrót

Polecane artykuły:


Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]