środa, 02 październik 2019

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „GODZIMY ŻYCIE ZAWODOWE I RODZINNE -URTWORZENIE ŻŁOBKA ”POMPONIK” W CHOCENIU”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5681-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-projektu-godzimy-zycie-zawodowe-i-rodzinne-urtworzenie-zlobka-pomponik-w-choceniu.html
W dniu 30 września 2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „GODZIMY [...] bez tytulu 4d16c 218d9W dniu 30 września 2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „GODZIMY ŻYCIE ZAWODOWE I RODZINNE -URTWORZENIE ŻŁOBKA ”POMPONIK” W CHOCENIU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu: Projekt   będzie realizowany na terenie Gminy Choceń. Celem projektu jest zwiększenie dostępności o 25 miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi   do lat 3 w formie żłobka oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom z terenu Gminy Choceń sprawujących opiekę   nad dziećmi do lat 3 w terminie do 31.08.2021r. Wnioskodawca w ramach projektu gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną o 25. Grupą   docelową są osoby fizyczne, które doznają trudności w związku z godzeniem życia zawodowego z prywatnym, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne   zawodowo   pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt składa się z trzech zadań:

  1. Doposażenie żłobka – zakup wózka
  2. Doposażenie placu zabaw- wykonanie bezpiecznej nawierzchni
  3. Bieżące funkcjonowanie żłobka – w ramach zadania będą finansowane ze środków EFS wynagrodzenia dla personelu
Rezultaty projektu:

Doposażenie żłobka w 6 osobowy wózek dziecięcy i bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw

Zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Choceń (25 miejsc)

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 1 żłobka przez okres nie dłuższy niż 24miesiące

Umożliwienie 25 rodzicom dzieci w wieku do lat 3, godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnymWartość projektu wynosi 724 351,25zł
z czego wartość dofinansowania wynosi 615 698,56zł
Okres realizacji projektu: od 16.06.2019 r. do 31.08.2021 r

Powrót

Polecane artykuły:


Raport o stanie gminy za 2019 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz [...]

Sytuacja w oświacie

Zgodnie z zaleceniami Rządu, ale z zachowaniem rygorów sanitarnych, w dniu 12 maja otworzyliśmy przedszkola i żłobek oraz oddziały „O” w szkołach. Otworzyły się także nasze prywatne prze [...]