piątek, 24 maj 2019

Skwerek w kwiatach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5452-skwerek-w-kwiatach.html
Jak co roku tradycją jest sadzenie kwiatów w centrum Chocenia na skwerku przy Choceńskim Centrum [...] Jak co roku tradycją jest sadzenie kwiatów w centrum Chocenia na skwerku przy Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka. Posadzono dużą ilość kolorowych kwiatów. Cel jest jeden upiększenie naszej miejscowości gdzie można usiąść, porozmawiać i odpocząć. Taka sama akcja odbyła się w miejscowości Czerniewice i Śmiłowice.
piątek, 24 maj 2019

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5450-walne-zgromadzenie-gminnej-spolki-wodnej-chocen.html
W dniu 16.05.2019 r. zebrało się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń, które uchwal [...] W dniu 16.05.2019 r. zebrało się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń, które uchwaliło plan pracy na 2019 rok oraz przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dokonało również wyboru nowego zarządu GSW Choceń, który nie uległ zmianie. Prezesem został ponownie wybrany sołtys wsi Siewiersk - Pan Ireneusz Makowski, Wiceprezesem- Pan Dariusz Napora sołtys wsi Borzymie, Skarbnikiem Pani Elżbieta Świątkowska - sołtys wsi Janowo. Pozostałymi członkami zarządu natomiast Pan Niewadomski Grzegorz sołtys Jarantowic oraz Nowakowski Krzysztof sołtys Wichrowic. Skład Komisji Rewizyjnej, której członkami są Pan Dariusz Seklecki sołtys Grabówki,  Pan Janusz Zwoliński sołtys Wilkowiczek oraz Pan Tomasz Sudomir sołtys Bodzanowa również nie uległ zmianie. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnej Spółki Wodnej Choceń w zakresie wydłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej do 5 lat, zgodnie z wydłużeniem kadencji sołtysów, która obecnie obowiązuje. Wszystkim  wybranym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Spółce Wodnej.
piątek, 24 maj 2019

Wybory ławników

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5448-wybory-lawnikow.html
Kończy się kadencja ławników wybranych w 2015 r., i najpóźniej w październiku Rada Gminy doko [...] Kończy się kadencja ławników wybranych w 2015 r., i najpóźniej w październiku Rada Gminy dokona wyboru nowych ławników. Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło, że Rada winna wybrać do Sądów we Włocławku łącznie 2 ławników (jeden ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i jeden ławnik do orzekania w Sądzie Rejonowym Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Ostateczny termin na złożenie kompletnego zgłoszenia upływa 30 czerwca 2019r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
środa, 22 maj 2019

Zaproszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5444-zaproszenie-10.html
Zapraszamy na spotkanie kandydata PIS do Europarlamentu Pana Przemysława Przybylskiego z udziałem [...] Zapraszamy na spotkanie kandydata PIS do Europarlamentu Pana Przemysława Przybylskiego z udziałem senatora Józefa Łyczaka i Prezesa Okręgu Panią Marzeną Drab. Spotkanie będzie miało miejsce w Lubranieckim Centrum Kultury w dniu 23 maja 2019r., o godzinie 17:00.
środa, 22 maj 2019

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5443-ogloszenie-25.html
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny [...] Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu osób zainteresowanych przyjęciem do swojej rodziny dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza ma za zadnie zapewnienie tymczasowej lub stałej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu kompetencji w tym zakresie. Jeśli rodziną zastępczą chcą zostać osoby spokrewnione z dziećmi, nie muszą spełniać takiego warunku.
Osoby zainteresowane pomocą dzieciom mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pcpr.info/pomoc_w_rodzinach_zastepczych

Kontakt: 54 231 22 38, 54 231 02 84
środa, 22 maj 2019

Zmiana regulaminu o dotacje do azbestu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5441-zmiana-regulaminu-o-dotacje-do-azbestu.html
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie [...] Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie wniosków o przyznanie dotacji do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach. Podyktowane jest to zmianą dotychczasowego regulaminu o przyznanie dotacji. Prawdopodobnie lecz informacje nie zostały jeszcze potwierdzone wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% tj. mieszkaniec który wyrazi chęć udziału w przedsięwzięciu nie będzie partycypował w kosztach zadania. Całość kwoty pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy na odpowiedz Zarządu. Chętne osoby zainteresowane utylizacją azbestu z posesji prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy pok. nr 1 Pan Tomasz Sikorski. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca maja br.
wtorek, 21 maj 2019

Znakowanie rowerów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5438-znakowanie-rowerow.html
Komenda Miejska Policji we Włocławku w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej zn [...] Komenda Miejska Policji we Włocławku w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej znakuje rowery. Oznakować rower będzie można w dniu 1 czerwca 2019 r., (sobota) w godzinach od 14.00 do 17.00 podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Choceniu przy ulicy Sikorskiego 12. Rejestrowanie roweru trwa kilkanaście minut należy posiadać przy sobie rower, dokument tożsamości, dokument potwierdzający własność roweru (faktura zakupu, karta gwarancyjna czy umowa kupna, sprzedaży). Osoby niepełnoletnie muszą przyjść wraz z opiekunem. Wszelkie pytania dotyczące oznakowania roweru można uzyskać w Wydziale Prewencji tel. 54 414 -53-59. Znakowanie roweru jest bezpłatne.
wtorek, 21 maj 2019

Prace geologiczne - gazociąg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5437-prace-geologiczne-gazociag.html
Informujemy, że w okresie maj - wrzesień 2019 roku na terenie gminy prowadzone będą wiercenia ot [...] Informujemy, że w okresie maj - wrzesień 2019 roku na terenie gminy prowadzone będą wiercenia otworów geotechnicznych o głębokości 5,5-25,0 m, a także pobór próbek gruntu z wierceń. Wiercenia mogą być przeprowadzone w  miejscowościach Grabówka, Gajówka, Nakonowo Stare, Wola Nakonowska oraz Czerniewice. Prace te związane są z wykonywaniem  na zlecenie firmy  OTS-IP Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie świadczącej usługi dla GAZ-SYSTEM S.A.,  prac geologicznych dla określenia wstępnych geotechnicznych warunków posadowienia nowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 DN 1000 relacji Gustorzyn- Wronów Etap I Gustorzyn- Leśniewice.
wtorek, 21 maj 2019

Pierwsze spotkanie z Sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5436-pierwsze-spotkanie-z-soltysami.html
W dniu 16 maja br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił na pierwsze w tej kadencji zebran [...] W dniu 16 maja br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił na pierwsze w tej kadencji zebranie sołtysów. W czasie zebrania omawiano m.in. następujące sprawy:
- powstania żłobka w Choceniu,
- budowy oczyszczalni przydomowych,
- dowozu dzieci do szkół,
- nowej technologii budowy dróg,
- szkoleń komputerowych,
- sołtysiady,
- budowy targowiska,
- dofinansowania do demontażu i utylizacji azbestu,
- odbioru gabarytów za odpłatnością,
- spółki wodnej,
- ograniczeń prędkości na gminnych drogach.

Czytaj więcej...

wtorek, 21 maj 2019

Raport o stanie gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5435-raport-o-stanie-gminy.html
W tym roku po raz pierwszy został przygotowany „Raport o stanie gminy”. Jest to dokument opraco [...] W tym roku po raz pierwszy został przygotowany „Raport o stanie gminy”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w spawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana na dzień 18 czerwca br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz raport o stanie gminy
wtorek, 21 maj 2019

Wojewódzkie Mistrzostwa w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5434-wojewodzkie-mistrzostwa-w-ratownictwie-w-ramach-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy.html
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli służb, szkół i innych organizacji związanych z ratownictw [...] Zapraszamy wszystkich przedstawicieli służb, szkół i innych organizacji związanych z ratownictwem do udziału w Wojewódzkich Mistrzostwach w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Już 25 maja 2019 r. w Śmiłowicach (gmina Choceń) czteroosobowe drużyny będą mogły sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności ratownicze. Zgłoszone patrole będą miały do przejścia trasę z określoną liczbą punktów kontrolnych, na których spotkają się z najróżniejszymi symulacjami sytuacji, które mogą spotkać podczas swojej codziennej działalności. Na każdym punkcie będą znajdować się: sędzia i jego pomocnik oceniający wykonanie zadania oraz specjalnie przygotowany pozorant. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i napoje, a ponadto wartościowe nagrody.

Czytaj więcej...