środa, 05 wrzesień 2018

Susza 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4966-susza-2019.html
Skala szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego jakim jest susza poczyni [...]
Skala szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego jakim jest susza poczyniła duże straty w uprawach, a co za tym idzie tegoroczne zbiory będą dużo mniejsze. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego
o zatwierdzenie składu komisji, która dokonała oszacowania strat w uprawach. Sporządzone zostały stosowne protokoły, które zostały przekazane do Wojewody celem ich sprawdzenia. Czekamy na ich zatwierdzenie. Następnie poprosimy rolników o złożenie podpisów na protokole. Raz jeszcze trafią do wojewody w celu zatwierdzenia wysokości strat. Przewidujemy, że będziemy mogli wydać protokoły w celu złożenia do ARiMR we Włocławku w ostatnim tygodniu września. Termin składania wniosków upływa 28 września br.

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc będzie udzielana:                                                                                               
  1. a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  2. b) w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.
Czasu jest coraz mniej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Robimy wszystko by każdy kto złożył wniosek otrzymał pomoc finansową. Nie wszystko zależy od samorządu. Jesteśmy uzależnieniu od innych, a pewnych spraw nie przeskoczymy i nie na wszystkie sprawy mamy wpływ. Mówimy tutaj o bardzo szybkim wyznaczeniu terminu składania wniosków, który ogłosił Pan Minister nie patrząc czy protokoły są już zatwierdzone przez Wojewodę
i potwierdzone przez komisję. Nadmieniamy, że komisja oszacowała straty u około 440 rolników. Także skala zjawiska i zakres prac jest ogromny.

Powrót

Polecane artykuły:


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczą [...]