piątek, 31 maj 2019

Z działalności GOPS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5462-z-dzialalnosci-gops.html
Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 28 maja 2019 r., Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomo [...] Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 28 maja 2019 r., Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Edyta Malinowska złożyła sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2018. Wśród zadań realizowanych przez GOPS są:
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny – program „Dobry start” (tzw. 300+),
- odpłatność za pobyt w DPS,
- składka zdrowotna dla osób pobierających zasiłek stały,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne celowe,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- posiłek i dowóz,
- edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia i zasiłki szkolne,
- wspieranie rodziny – Asystent rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie,
- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
- kwalifikowanie i wydawanie skierowań do Caritas we Włocławku do otrzymania pomocy żywnościowej,
- praca socjalna,
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Sprawozdanie w załączeniu - sprawozdanie - pobierz tutaj
Zastępca Kierownika GOPS przedstawiła także ocenę zasobów pomocy społecznej.
Sprawozdanie i ocena zasobów zostały przez radnych przyjęte.

Powrót

Polecane artykuły:


Dane statystyczne za 2023 r. – Gmina Choceń

Powierzchnia w km2 100 Gęstość zaludnienia (na 1 km2) 76 Ludność 7605 Dynamika liczby ludności (2022=100) 98,8 Małżeństwa [...]