piątek, 31 maj 2019

Podjęte uchwały na sesji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5463-podjete-uchwaly-na-sesji.html
Podczas sesji w dniu 28 maja 2019 r., Rada Gminy Choceń podjęła następujące uchwały:1) zmiana [...] Podczas sesji w dniu 28 maja 2019 r., Rada Gminy Choceń podjęła następujące uchwały:

1) zmiana budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019 – 2034 – wprowadzono nowe zadania do realizacji np. wykonanie projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonania dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni w Choceniu, modernizację garażu OSP w Szczutkowie, modernizację remizy OSP w Wichrowicach, dofinansowanie do zakupu Holmatro dla OSP Choceń oraz wykonanie instalacji c.o. w remizie OSP w Wilkowicach, budowa oświetlenia drogowego oraz modernizacja studni w Bodzanówku.

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego;

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Czerniewicach – działka o pow. 3,1177 ha przy piekarni;

4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – adresy i obwody szkół bez zmian;

5) przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu – zarządzenie konsultacji w sprawie zmiany części ulicy Włocławskiej przy Dino;

6) utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu – jednostka rozpocznie działalność od września br.;

7) zatwierdzenia wykazu zadań rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki wodno - ściekowej na lata 2019-2023 dla Gminy Choceń – wykazano niezbędne działania rozwojowo – modernizacyjne, które mają istotny wpływ na bieżące i nieprzerwalne świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Radnym udostępniono także Raport o stanie gminy, który będzie przedstawiany na sesji absolutoryjnej w dniu 18 czerwca br. Uchwały zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na BIP Urzędu gminy, a te które są aktami prawa miejscowego także w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Powrót

Polecane artykuły:


Michał Bagiński przewodniczącym Rady Gminy Choceń

W dniu dzisiejszym, podczas inauguracyjnej sesji rady gminy Choceń wybrano przewodniczącego rady. W wyniku  głosowania tajnego, przewodniczącym został wybrany radny Pan Michał Bagiński. Pa [...]