poniedziałek, 10 czerwiec 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5484-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd-cel-ogolny-i-2.html
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obsza [...] bez tytulu f327b 43625Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD), tj. obszar gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek) określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). Stowarzyszenie w ramach wdrażanej LSR ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR, LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów ogólnych, którymi są:
 1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców
w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

W celu ogólnym pierwszym projekty finansowane ze środków LSR mają wzmacniać atuty obszaru, uznane za ważne i specyficzne przez mieszkańców, a także podejmować interwencje w obszarach, które są istotne i problematyczne, które stanowią ważny społeczny
i gospodarczy problem. Do problemów tych zalicza się wysoki wskaźnik bezrobocia, niski poziom wykorzystania terenów inwestycyjnych, niskie dochody mieszkańców obszaru LGD, brak zakładów przemysłowych, będących motorem rozwoju gospodarczego, niedostosowane kompetencje pracowników do potrzeb rynku pracy, utrzymanie się lub pogłębienie trendu emigracyjnego o charakterze zarobkowym wśród młodych mieszkańców LGD. Główne cele, jakie stawia przed sobą LGD to m.in.: wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

           W ramach celu ogólnego pierwszego realizowanego są cztery zakresy tematyczne. Pierwszy zakres tematyczny dotyczy wsparcia inwestycyjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw. W dniu 18 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego: „Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 7”. Grantobiorcami projektów grantowych będą mikro i małe przedsiębiorstwa. Okres realizacji Projektu grantowego to 01.01.2018 -31.12.2021r. Projekty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców. W ramach realizowanego projektu grantowego będą ogłaszane nabory, których celem jest poprawa konkurencyjności małych lokalnych firm. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się
o granty w wysokości od 20 do 50 tys. przy poziomie dofinansowania do 85%. Planowany budżet na projekt grantowy wynosi łącznie 1 001 550,00 zł. Środki te pochodzą z RPO WK-P 2014-2020. Planujemy, iż wparciem zostanie objętych minimum 20 operacji.

           Drugi zakres tematyczny dotyczy premii (operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa) oraz rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. W ramach tego zakresu tematycznego planowana ilość operacji, która zostanie objęta wsparciem wynosi 75 szt. Z 40 operacji planowanych do wsparcia, polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – już 22 przedsiębiorców podpisało umowę o przyznanie pomocy. Z 35 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 10-ciu przedsiębiorców podpisało umowę o przyznanie pomocy. Stowarzyszanie w ramach realizacji LSR na podejmowanie działalności gospodarczej określiło kwotę wsparcia dla jednej operacji w wysokości 50 000,00 zł, natomiast na rozwijanie działalności gospodarczych maksymalna kwota wsparcia dla jednej operacji to 100 000,00 złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

            Razem LGD przeznaczyło na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach LSR środki w wysokości 5 000 000,00 zł – środki te pochodzą  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Największe szanse wsparcia z budżetu LSR będą miały operacje, które będą dotyczyły następujących branż:

 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z działów 86,87,88)
 • budownictwa (Kody PKD z działów 41,42,43)
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z)
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (Kod PKD 45.40Z)
 • naprawa i konserwacja maszyn (kod PKD 33.12.Z)
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 81.30)
 • działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11.Z)
 • działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z działu 55)
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody PKD z działu 56)
 

Operacjom w ramach tych branż zostanie przyznanych dodatkowo 20 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na etapie oceny.

Również dodatkowo punktowane są osoby (wnioskodawcy w ramach premii), spełniający wymogi grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR tj. (Kobiety, Osoby w wieku 50+, Osoby w wieku do 25 lat).

Trzecim zakresem tematycznym w ramach celu ogólnego pierwszego jest działanie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- Kluby pracy,

- Aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Wparciem zostanie objętych 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

            Budżet LGD na wsparcie tego zakresu tematycznego to 1 690 081,00 zł. Środki te pochodzą z RPO WK-P 2014-2020. Tutaj wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty                          z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Dofinansowanie jest przyznawane                                    w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych (Minimalna wartość projektu – 100 000,00 zł). Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Powrót

Polecane artykuły:


Fontanna na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie. Projekt obejmuje wykonanie fontanny przy ul. Sikors [...]

Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]