piątek, 20 marzec 2020

Zmiany w programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5976-zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html
Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa [...]

Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W roku 2020  zasady programu znacznie się zmienią. Zaczęło się  od  1 stycznia 2020 r., kiedy to  koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych przestały być kwalifikowane.
Przełom marca i kwietnia ma przynieść kolejne duże zmiany  w programie tj.:
1.Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków tj.
:
- w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o dotację,
 - w terminie 14 dni od dnia wpływu do wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
Terminy te ulegają wydłużeniu o czas niezbędny na jednokrotne uzupełnienie wniosku

2. zmiana w sposobie określania terminu rozpoczęcie przedsięwzięcia”-  może ono  nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla beneficjentów oznacza to powrót możliwości złożenia wniosku na koszty już poniesione.
3.zmiana w  definicji „beneficjent” -Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
 Formy dofinansowania:

 1) dotacja
2) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
4.Wprowadzenie pojęcia „Beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania”- Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2) średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu poprzedniego roku.

Formy dofinansowania dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
 1) dotacja;
 2) pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;
3) dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 5.Zmiana  poziom dofinansowania, większą dotację będzie można uzyskać  dla przedsięwzięć obejmujących mikroinstalację fotowoltaiczną, szczegółowe tabele określające możliwy zakres przedsięwzięcia oraz wysokość dotacji znajdą Państwo na stornie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6.Wydłużenie okresu trwałości- wynosi  on 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, nie spełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 do Programu.
7.Uproszczenie wniosku o dotację- zmiana formularza do składania wniosków 8.Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl
9.Włączenie w program sektora bankowego- pożyczki będą udzielane przez banki, a nie jak dotychczas przez NFOSiGW.
10.Integracja z programem "Mój prąd".-W przypadku gdy wnioskodawca otrzymał dofinansowanie finansowane w ramach Programu „Mój Prąd” może otrzymać dofinansowanie z PPCP na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach „Mój prąd”.
11. Zmiana szczegółowych  wymagań prawnych :
-Kotły na węgiel muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B ;
-Pompy ciepła powietrze/woda klasy efektywności energetycznej minimum A+(dla temperatury zasilania 55°C)
-Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej klasy efektywności energetycznej minimum A++(dla temperatury zasilania 55°C)
-Pompy ciepła powietrze/powietrze klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla klimatu umiarkowanego)
-Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C)

Dodatkowo:
1.Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach programu Stop Smog.
2.Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:
1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Martyna Gorzkowska


Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że otwarcie targowiska "Mój Rynek", które miało odbyć się 4 kwietnia zostaje przesunięte. O nowym terminie będziemy infor [...]

Szanowni Państwo ! Gmina Choceń przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb [...]