czwartek, 04 czerwiec 2020

Grant z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6075-grant-z-dofinansowaniem.html
Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki temu b [...] logo EFS 18268

Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki temu będziemy realizować grant pn. "Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II". Planowany termin rozpoczęcia działań w projekcie to wrzesień br.

Wartość grantu wynosi 50.000,00 zł - 95% wszystkich kosztów.

Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:

Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek, malowanie obiektów, malowanie schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków)

Organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu – ma na celu nawiązanie relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, wymianę doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu napraw sąsiedzkich jak również tematyka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach tych wezmą również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z nagrodami.

Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej społeczności, kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.

Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń życiową, nauka wzajemnej pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę niematerialną.

Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Powrót

Polecane artykuły:


Żłobek Pomponik W Choceniu

Uprzejmie informuję, że 2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował uaktualnione wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania prze [...]

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

W ostatnim czasie Minister Finansów przekazał informację o przyznanej dla gminy Choceń na rok 2020 r., kwoty 60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwot [...]