czwartek, 15 wrzesień 2022

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7388-informacja-z-sesji-rady-gminy-6.html
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Choceń zostały przyjęte dwa sprawozdania - wójta z dzi [...]

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Choceń zostały przyjęte dwa sprawozdania - wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2022 roku. Ponadto radni rozpatrzyli i przyjęli projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. Zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dodano do Wieloletniej Prognozy Finansowej min.in. zadanie związane z budową dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu, pozwoli to na przygotowywanie procedury przetargowej.
  2. Wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku – opłata będzie od IV kwartału 2022 r., wynosiła 22 zł od mieszkańca za odpady odbierane w sposób selektywny, zwolnienie w wysokości 2 zł od osoby dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku.
  3. Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg – podobnie jak w latach poprzednich, rada wyraziła zgodę na odśnieżanie następujących dróg – Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice, Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, Śmiłowice – Wilkowiczki, Wilkowice, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo.
  4. Przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Choceń na lata 2023-2025” – jest to dokument pomocniczy w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków na realizację inwestycji drogowych.
  5. Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń – teren, którego zmiana dotyczy położony jest pomiędzy Wilkowicami i Czerniewicami przy tzw. kolejce, planowana funkcja dla danego obszaru dopuszczała będzie możliwość realizacji zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej.
  6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wilkowice, gmina Choceń – procedury zmiany studium i ustalenia planu dla obszaru pomiędzy Wilkowicami i Czerniewicami będą realizowane równocześnie.
  7. Wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka – w ramach utworzonego stowarzyszenia będziemy realizowli instrument polityki terytorialnej województwa.
  8. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu – zwiększono wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej do 25 zł za każdą godzinę.

Wszystkie uchwały zostaną zamieszczone w BIP Urzędu Gminy w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja WCR

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem [...]

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Choceń. Proponowa [...]