czwartek, 30 marzec 2023

Informacja z 50 sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7699-informacja-z-50-sesji-rady-gminy-chocen.html
W dniu 30 marca 2023 r., podczas L sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, przyjęto: sprawo [...]

W dniu 30 marca 2023 r., podczas L sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, przyjęto:

  1. sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń złożone przez Kierownika Komisariatu Policji w Kowalu asp. Monikę Sroka w obecności nowego Kierownika Posterunku Policji w Choceniu asp. Damiana Margielewskiego.
  2. sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.


Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

1)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Choceń oraz budżetu gminy na rok 2023 – wprowadzono m. in. zadania inwestycyjne:

a) renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu (urząd) w wysokości 1,59 mln zł; zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania;

b) mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej w gminie 1,26 mln zł; zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania;

c) dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Szczutkowie w wysokości 300 tys. zł.

2)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; dotyczy wydzierżawienia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

3)    zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2023 rok – aktualizacja nazewnictwa;

4)    zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych – aktualizacja nazewnictwa m.in. „odpady niesegregowane” to „odpady niezbierane w sposób selektywny”;

5)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2023 – sezon kąpielowy ustalono w okresie od 24 czerwca do 27 sierpnia 2023 roku;

6) wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – dotyczy zawarcia umowy z OSP w Śmiłowicach na użyczenie obiektów w celu m.in. pozyskania dofinansowania.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Dawid Dalmann przewodniczącym Rady Powiatu

Nowa kadencja Rady Powiatu Włocławskiego przynosi nowe wyzwania dla mieszkańca naszej gminy i radnego powiatu włocławskiego Pana Dawida Dalmanna. Jego sukces w ostatnich wyborach został docenion [...]

Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi

Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych Wójt Elekt Gminy Choceń Roman Nowakowski otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta. Zaświadczenie o wyborze wręczył Pan Leszek Skalski – Przewodnic [...]