poniedziałek, 02 październik 2023

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8017-informacja-z-sesji-rady-gminy-7.html
Na ostatniej 55 sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbyła się w dniu 26 września [...] Na ostatniej 55 sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbyła się w dniu 26 września 2023 r., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r. – wprowadzono m.in. zadania inwestycyjne: rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo (2 mln zł) oraz termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu (743 tys. zł).
2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń – dotyczy stanu faktycznego po utworzeniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach;
3) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości
Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
oraz ulic leżących w ciągach tych dróg – wyrażono zgodę na odśnieżanie dróg powiatowych: Gołaszewo-Wola Nakonowska-Czerniewice, Szatki-Wola Nakonowska-Kowal, Śmiłowice-Wilkowiczki, Wilkowice, Wilkowiczki- Lutobórz-Janowo;
4) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choceń – dokonano zmiany grup dochodowych oraz zwiększono kwoty stypendiów socjalnych – przy dochodach do 480 zł miesięcznie stypendium będzie wynosiło 248 zł, przy dochodach od 486 zł do 600 zł będzie wynosiło 186 zł;
5) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ługowiskach – ulica ślepa otrzymała nazwę ul. Złota;
6) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – dodano przystanki przy drodze powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki;
7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2026 – w związku z informacją z Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży wódki w małych butelkach do pojemności 100 i 200 ml, wprowadzono do Programu dodatkową kwotę w wysokości 39 985,38 zł;
8) nadania statutu Żłobka „Pomponik” w Choceniu – uaktualniono kryteria w związku z zakończeniem projektów unijnych w żłobku, powrócono do miesięcznej przerwy w działalności jednostki w okresie letnim oraz wyrażono zgodę na rekrutację ciągłą w przypadku wolnych miejsc;
9) nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowicach – szkole w Wilkowicach na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadano imię Ziemi Kujawskiej. Uroczystości związane z nadaniem imienia i sztandaru planowane są na dzień 27 kwietnia 2024 r.
10) wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Rypińskie TBS Spółka z o.o. w Rypinie – wyrażono zgodę na umorzenie udziałów w Spółce oraz dokonanie zwrotu do budżetu gminy wniesionej kwoty 1 646 000 zł w związku z nie zrealizowaniem budowy bloku.

Przyjęte uchwały zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Polecane artykuły:


Pomoc dla producentów rolnych- susza 2023

Z informacji, które ukazały się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można przeczytać, że pomoc finansowa z tytułu poniesionych szkód powstałych na skutek niekorzystne [...]

Informacja PIT

Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2023 ( PIT 11) i PIT-R - diety. [...]