poniedziałek, 30 październik 2023

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8078-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-5.html
Podczas LVI sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która została zwołana w trybie nadzwycza [...]

Podczas LVI sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym i odbyła się w dniu 27 października 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r., - uaktualnienie budżetu i prognozy finansowej, w tym. m.in. realizacja programu osteoporozy, czy dodanie zadania dot. Rozbudowy szkoły w Wilkowicach o stołówkę I etap o wartości 574 tys. zł i dofinansowanie 250 tys. zł;
  2. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych - dokonano jedynie zmian w zakresie wejścia w życie uchwały, wysokość diet nie uległa zmianie;
  3. wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z o. o. z siedzibą w Choceniu – udziały Gminy zostaną przeniesione do nowej spółki, na której utworzenie Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę, tj. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Kujawy sp. z o.o.;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka „Pomponik” w Choceniu oraz nadania mu statutu – w statucie wprowadzono zmiany zaproponowane przez organ nadzoru;
  5. przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025” – gmina Choceń pozyskała środki na realizację programu, który będzie realizowany dla osób zamieszkałych na terenie gminy Choceń, szerzej na ten temat napiszemy oddzielnie;
  6. ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń – dokonano jedynie zmian w zakresie publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedstawiono także informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


System odbioru odpadów

Po przeanalizowaniu ostatnich komentarzy dotyczących systemu odbioru odpadów w naszej gminie, niniejszym wyjaśniamy: Odpady zmieszane w okresie od kwietnia do października są odbierane 2 razy [...]

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Choceniu

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobiln [...]