czwartek, 30 listopad 2023

Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8127-informacja-z-podatkowej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. [...]

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty  wszystkich uchwał przedłożonych przez Wójta w następujących sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy na 2023 r., - dokonano aktualizacji dochodów i wydatków;
 2. wprowadzenia ulg w podatku rolnym – stawka wzrośnie o ok. 5 %, podstawowa stawka podatku będzie wynosiła 105,32 zł/ha, dla gruntów na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno – melioracyjnych stawka będzie wynosiła 123,24 zł/ha;
 3. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości – uchwalono wzrost podatku o 5 % w stosunku do poprzedniego roku;
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – w związku z tym, iż stawki nie były zmieniane od 4 lat, przyjęto 10 % wzrost stawek;
 5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stawka od przyszłego roku będzie wynosiła 210 zł, poprzednia stawka nie była zmienia przez 3 lata;
 6. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie – ul. Złota ;
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń – wyrażono zgodę w związku z ubieganiem się dofinansowanie w 2024 r., zadań w zakresie przewozów autobusowych;
 8. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec – uruchomione linie wykraczają poza naszą gminę – na Miasto i Gminę Lubraniec i będziemy korzystać z przystanków w Świątnikach i Florianowie;
 9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka o pow. 1948 m2, położona w Choceniu przy ul. Jodłowej;
 10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka o pow. 2ha 6622 m2 położona w Choceniu przy ul. Jeziornej;
 11. dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego dostarczania wody dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń – dzięki dopłacie w wysokości 0,54 zł brutto, cena wody dla 1 grupy odbiorców (gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno – bytowe) będzie wynosiła 3,29 zł/m3;
 12. dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń – dzięki dopłacie w wysokości 1,08 zł brutto, cena ścieków będzie wynosiła 7,48 zł/m3 brutto.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy w Choceniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Polecane artykuły:


Wniosek na zwiększenie zakresu inwestycji złożony

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo uzyskaliśmy oszczędności na ww. [...]

Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski z radnymi or [...]