środa, 22 maj 2024

Druga sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8449-druga-sesja-rady-gminy.html
Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

  1. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Choceń za 2023 r.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy, debata, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Wójtowi absolutorium za rok 2023: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe;

      a) uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;

      b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń;

      c) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Choceń; dyskusja;

      d)projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Choceń za 2023 r.;

      e) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

    2) powołania składu Komisji Budżetowo-Gospodarczej;

    3) powołania składu Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego;

    4) powołania Komisji Rewizyjnej;

    5) powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

    6) dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń;

    7) dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego dostarczania wody dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń;

   8) wyborów sołtysów i rad sołeckich;

   9) zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości;

  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choceń;

  11) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

9. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

10. Oświadczenia i sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


CENA WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN

Rada Gminy w Choceniu na wniosek Wójta Gminy na ostatniej sesji uchwaliła dopłatę do stawki za 1 m3 ścieków oraz 1 m3 wody. Dzięki czemu cena dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków do gos [...]